Државната комисија за спречување на корупцијата работи на зајакнување на свеста на сите граѓани за заштитеното пријавување и испраќа порака за чесност и искреност, како највисоки вредности во нашето општество.
Вие како учесници, имате можност да ни помогнете во нашата цел – бидете креативни и секогаш избирајте го вистинскиот правец.

Аплицирај на формата, пријави го својот труд и придонеси за подобро опкружување за сите!

Komisioni shtetërorë për parandalimin e korrupsionit punon për të rritur ndërgjegjësimin e të gjithë qytetarëve për denoncimin e mbrojtur dhe dërgon një mesazh ndershmërie dhe sinqeriteti, si vlerat më të larta në shoqërinë tonë.
Ju si pjesëmarrës, keni mundësinë të na ndihmoni në qëllimin tonë – jini kreativ gjithmonë dhe zgjidhini drejtimin e duhur.

Apliko në formën, paraqite punën tënde dhe kontribuo për të mirën e të gjithëve!

The State Commission for Prevention of Corruption works on strengthening the awareness of all citizens about reporting and sending a message of honesty and sincerity, as the highest values in our society.
You, as participants can help us achieve our goal – be creative and always choose the right way.

Apply, register your paper, and contribute to a better environment for all!

Select files
Max. file size: 128 MB, Max. files: 5.

    Известување за правна одговорност: Материјалите и трудовите кои се испратени и прикачени на оваа страна, остануваат во сопственост на ДКСК и може да бидат искористени за цели на кампањата.

    Njoftim për përgjegjësi juridike: Materialet dhe dokumentet e dorëzuara dhe të bashkangjitura në këtë faqe, mbeten në pronësi të KSHPK-së dhe mund të përdoren për qëllime të fushatës.

    Legal responsibility notification: The materials and the paper submitted to and attached on this site, shall remain the property of the SCPC and can be used for the purposes of the campaign.

    *
    Прифаќам / Pranoj / I accept